✘خدای من

&#۶۵۱۹۱;ـ&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴;

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;ـ&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۴۹;.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۹;

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹;« ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ » ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ.

خدای خوب من…!

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;َ&#۶۵۲۵۱;ـَـ&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۶۷;ـ&#۶۵۱۸۴;ـ&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳;

ﺧـﺪﺍﻱ ﻣﻦ

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻲ ﻮﻳﻨﺪ ﺑﺰﺭﺘﺮﻳﻦ ﺷﺴﺖ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳـﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﻣﻦ ﺷﺴﺖ ﻧﺨﻮﺭﻡ.

ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ

ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ« ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ » ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ.

خدای خوب من…!

ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺍَﻣـَـﻦ ﻳـﺠـﻴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻥ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.