معرفت

می گفت : مردانگی جنسیت سرش نمیشود …
معرفت که نداشته باشی نامردی …


می گفت : مردانگی جنسیت سرش نمیشود ...
معرفت که نداشته باشی نامردی ...


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.