ما امیریم

همه جا را مه گرفته ، خورشید درسینه  ماست

                     گلای باغچه خشکیدند و آب در کوزه ماست

آدم خوبای قصه ها ،بریده سر  ،در چاه شدند

                     عزیزمصرشدند برادران و  یوسف درخانه ماست


همه جا را مه گرفته ، خورشید درسینه  ماست

                     گلای باغچه خشکیدند و آب در کوزه ماست

آدم خوبای قصه ها ،بریده سر  ،در چاه شدند

                     عزیزمصرشدند برادران و  یوسف درخانه ماست


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.