قصه ما

 قصه مارا ،هرکه  نوشته ،چقدر قشنگ نوشته

من و تو را عاشق هم کرده و گفته،  سرنوشته

ما آدم  خوبای قصه ایم،  چیره میشیم بر، بدیها

می رسیم  بهمدیگه،آخر قصه را چه خوب نوشته

 قصه مارا ،هرکه  نوشته ،چقدر قشنگ نوشته

من و تو را عاشق هم کرده و گفته،  سرنوشته

ما آدم  خوبای قصه ایم،  چیره میشیم بر، بدیها

می رسیم  بهمدیگه،آخر قصه را چه خوب نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.