شادی وامید

من برده نبو دم     ولی فروخته شدم ،

اربابی همه دا را یی  ،مرا گرفت ،و باز هم بیشتر می خواست

او میخواستبزرگترین ثروتم

 یعنیشادی وامید را ازمن بگیرد     که نتوانست

ًچون  شادی و امید  در قلبم بودند ،

هیچکس وهیچ  قدرتی قادر به گرفتن آن نبود

و من بکمک آنها آنقدر نیرومند شدم

               که ارباب، ترسید ،گریخت و مرد   

 

 

 

ج

من برده نبو دم     ولی فروخته شدم ،

اربابی همه دا را یی  ،مرا گرفت ،و باز هم بیشتر می خواست

او میخواستبزرگترین ثروتم

 یعنیشادی وامید را ازمن بگیرد     که نتوانست

ًچون  شادی و امید  در قلبم بودند ،

هیچکس وهیچ  قدرتی قادر به گرفتن آن نبود

و من بکمک آنها آنقدر نیرومند شدم

               که ارباب، ترسید ،گریخت و مرد   

 

 

 

ج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.