سکوت

  1.               بهر ننوشتن من ، قلم ،  شکسته می شود

  2.                            بهر خاموشی من، زبان ،  بریده می شود

  3.               همدست  شده,امر به سکوتم می کنند

  4.                             درونم  بی صدا، پر از فریاد و  ناله می شود
  1.               بهر ننوشتن من ، قلم ،  شکسته می شود

  2.                            بهر خاموشی من، زبان ،  بریده می شود

  3.               همدست  شده,امر به سکوتم می کنند

  4.                             درونم  بی صدا، پر از فریاد و  ناله می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.