رها از ریا

 آزاد باشیم وسرفراز،درپیچ و تاب زندگی،

                 نه…  بگیم به بدیها، نریم به زیربردگی .

  تلاش ودانش وبینش، سازد رهامارا

                  از اسارت  از ریا کاری وسرسپردگی

 

 آزاد باشیم وسرفراز،درپیچ و تاب زندگی،

                 نه...  بگیم به بدیها، نریم به زیربردگی .

  تلاش ودانش وبینش، سازد رهامارا

                  از اسارت  از ریا کاری وسرسپردگی...

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.