رها ازخود

  از گل آموز، که بین خار ها، میشه  گل شی

                پروانه ام گفت،بشکن پیله ات ،تا صاحب بال شی

       تا  به خود مشغولی  ، همه درها بسته ست،   

                       زخود برون آی و بگشا در، تا نکو حال شی

  از گل آموز، که بین خار ها، میشه  گل شی

                پروانه ام گفت،بشکن پیله ات ،تا صاحب بال شی

       تا  به خود مشغولی  ، همه درها بسته ست،   

                       زخود برون آی و بگشا در، تا نکو حال شی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.