خیلی ها*****

 خیلی ها میگن،عشق تو کتاباست،من بیرون از کتاب ولی عاشقم

       خیلی ها میگن عشق، دروغه،  ولی من راستی راستی  عاشقم

     شادترین شادیها عشقه، آنچه آگاهی و آرامش میده ،عشقه

               خیلی ها، راز عشق و نمیدونن ،منی میدونمکه عاشقم

 

 خیلی ها میگن،عشق تو کتاباست،من بیرون از کتاب ولی عاشقم

       خیلی ها میگن عشق، دروغه،  ولی من راستی راستی  عاشقم

     شادترین شادیها عشقه، آنچه آگاهی و آرامش میده ،عشقه

               خیلی ها، راز عشق و نمیدونن ،منی میدونمکه عاشقم

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.