خونه

                  وقتی میام بخونه،خوشی آغاز میشه

                  هوای خونه یه جوریه،که دلم باز میشه

                          نیست، قصروسرایی با اینهمه عشق

                              خوشبختی درش ،با تو بروم ،باز میشه

                  وقتی میام بخونه،خوشی آغاز میشه

                  هوای خونه یه جوریه،که دلم باز میشه

                          نیست، قصروسرایی با اینهمه عشق

                              خوشبختی درش ،با تو بروم ،باز میشه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.