تفاوت

              من زنده ام به هوای تو ،  تو بی اعتنا به بودن من

         من مهر می ورزم به تو ،  تو دوری می کنی، ازمن

                    من درتواضع با تو، تومی زنی سنگ غرور برمن

       من زیادی عاشقم بر تو ،  تو زیا ی ناز می کنی با من

              من زنده ام به هوای تو ،  تو بی اعتنا به بودن من

         من مهر می ورزم به تو ،  تو دوری می کنی، ازمن

                    من درتواضع با تو، تومی زنی سنگ غرور برمن

       من زیادی عاشقم بر تو ،  تو زیا ی ناز می کنی با من

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.