بازیگر

  نقش عاشق را  چه خوب ، بازی ،کردی   

             گفته عشاق را برام ،باز خوانی کردی

                   خام حرفای، توگشتم روز به روز، عاشق تر

                             باورم نیست ،بااحساسم، تو بازی کردی

                          چه جوری دلت اومد  از من جدا شی و بر ی        

                             کاش رفتنت دروغ ونقش باشه ،که بازی کردی

  نقش عاشق را  چه خوب ، بازی ،کردی   

             گفته عشاق را برام ،باز خوانی کردی

                   خام حرفای، توگشتم روز به روز، عاشق تر

                             باورم نیست ،بااحساسم، تو بازی کردی

                          چه جوری دلت اومد  از من جدا شی و بر ی        

                             کاش رفتنت دروغ ونقش باشه ،که بازی کردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.