اصطلاحات محلی

                         دِر= دیر

                              شِر= شیر
                                   سِر= سیر
                                        جِر= زیر

                     دِر: بَمِدِ حَیفِ دِر بَمِدِ
                آمدی ا فسوس دیر آمدی

                          شِر: شِر اُوِحابَی
                          شیر آب را ببند

                            سِر: سِر وا بِدُ
                              سیر شدم

              جِر: دِلِ جِر دَسُ نباد بَحمَر
              دل زیر دستان نباید شکست

      جِر جِر جِر دوم بِبِه دنیا مِه اِدَم سِه هِه 
                     اِدم سِه هِه- آی لایو یو

زیر- زیر- زیر و رو بشه دنیا من دوست دارم
                  دوست دارم- دوست دارم

                         دِر= دیر
                              شِر= شیر
                                   سِر= سیر
                                        جِر= زیر

                     دِر: بَمِدِ حَیفِ دِر بَمِدِ
                آمدی ا فسوس دیر آمدی

                          شِر: شِر اُوِحابَی
                          شیر آب را ببند

                            سِر: سِر وا بِدُ
                              سیر شدم

              جِر: دِلِ جِر دَسُ نباد بَحمَر
              دل زیر دستان نباید شکست

      جِر جِر جِر دوم بِبِه دنیا مِه اِدَم سِه هِه 
                     اِدم سِه هِه- آی لایو یو

زیر- زیر- زیر و رو بشه دنیا من دوست دارم
                  دوست دارم- دوست دارم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.