اشتباه

گفتم: پس چرا میری مگه نگفتی تا آخر با همیم

گفت :حالا آخرشه 

گفتم:آخر چی؟

گفت: آخر عاشقی 

گفتم: مگر عاشقی آخر هم دارد ؟

گفت:اگر اشتباهی عاشق بشی ،زود به آخر میرسی

گفتم: یعنی من هم اشتباه کردم ؟

گفت: آری. ولی من زودتر از تو به اشتباهم پی بردم

گفتم: پس چرا میری مگه نگفتی تا آخر با همیم

گفت :حالا آخرشه 

گفتم:آخر چی؟

گفت: آخر عاشقی 

گفتم: مگر عاشقی آخر هم دارد ؟

گفت:اگر اشتباهی عاشق بشی ،زود به آخر میرسی

گفتم: یعنی من هم اشتباه کردم ؟

گفت: آری. ولی من زودتر از تو به اشتباهم پی بردم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.