از بزرگی پرسیدند

ازبزرگی پرسیدن عقیل باشدادی؟یاشدادی؟

  بویوردی:

فقط اولسون هر یر دَ اولیر اولسون

وآن بزرگ خودم بودم

ازبزرگی پرسیدن عقیل باشدادی؟یاشدادی؟

  بویوردی:

فقط اولسون هر یر دَ اولیر اولسون

وآن بزرگ خودم بودم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.