آگاهی

پرنده گرسنه سوی جالیز پرواز کرد و گفت:

دیگر از مترسک سر جالیز نمی ترسم ،

تازه آگاه شدم که چوبدستی مترسک  را،   باد حرکت می دهد

 

 

 

پرنده گرسنه سوی جالیز پرواز کرد و گفت:

دیگر از مترسک سر جالیز نمی ترسم ،

تازه آگاه شدم که چوبدستی مترسک  را،   باد حرکت می دهد

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.