آزاده

   رهایم کن ای مردکه پرواز بی بال وپرم  بینی

                     بگشا قفل زبانم ،که حکمت گفتارم بینی

    مگو ، هنرم زایش است و ضعیفم وبازیچه 

                   سایه ات ازسرم بردار،که تابش آفتابم بینی

   رهایم کن ای مردکه پرواز بی بال وپرم  بینی

                     بگشا قفل زبانم ،که حکمت گفتارم بینی

    مگو ، هنرم زایش است و ضعیفم وبازیچه 

                   سایه ات ازسرم بردار،که تابش آفتابم بینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.